Cemevlerinin faaliyet ve su faturaları oran tarafından ödenecek

CEMEVLERİNİN hareketlilik ve akarsu faturalarının cesamet tarafından ödenmesini bile içeren er bezi teklif TBMM Traksiyon ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonu, YANLIŞSIZ Parti Bingöl Saylav Cevdet Yılmayan Başkanlığı’nda toplandı. Komisyonda, cemevlerinin hareketlilik ve akarsu faturalarının ululuk eliyle ödenmesini üstelik içeren, ‘Vergi Usulü Kanunu ve Kâh Kanunlarda Başkalık Yapılmasına Dair Yasa Teklifi’nin görüşmeleri yapıldı. Komisyonda YANLIŞSIZ Parti’li milletvekillerinin imzasını haiz er bezi kanun teklifi görüşülerek kabul edildi.

TARTIŞMALAR YAŞANDIAK Fırka ile CHP ve HDP beyninde sıkça tartışma yaşandı. CHP ve HDP’li  komite üyeleri, cemevleri ile ait maddelerin; öneri metninden çıkarılarak, ayrı bir müstakil aranjman yerine gelmesini önerirken, teklifin bazı maddelerinin Anayasa’ya çap olduğunu dile getirdiler.HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, cemevleri ile ilgilendiren düzenlemelerin husye öneri ile getirilmesine aksülamel gösterdi. Bu eleştirisini sık sık gündeme getirince, YANLIŞSIZ Fırka Giresun Saylav Cemal Öztürk, “Alevilerden sana hangi? Aleviler Müslüman, sen Hıristiyansın” diyerek reaksiyon gösterdi. Öztürk elan sonra bu sözünün maksadını aştığını dile getirdi.’ALEVİLERİN SORUNU FATURA DEĞİL’HDP Mersin Ağacı Mebus Rıdvan Turan, cemevleri ile ilişkin düzenlemelere tenkit getirerek, “Alevilerin sorunu ne zindelik, hangi su, ne da eksantrik bir maslahat. Alevilerin asıl sorunu, hele cemevlerinin ibadethane statüsüne taşınması ve gerçekte Alevilerin bire bir inanç yerine denk yurttaşlık haklarından faydalanabiliyor olmaları” dedi.ALEVİ DERNEKLERİ’NDEN ELEŞTİRİKomisyon toplantısına katılan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, 35 yıldır hem Avrupa’da hem da Türkiye’dahi sorunlarını dile getirdiklerini belirterek, 2009 ve 2010 yıllarında yapılan Alevi Çalıştay sürecini hatırlattı. Aslan, kudret ve tehalüf beyninde yapılan ‘Alevi tartışmasına’ aksan yaparak, “Ayrımsız akide topluluğunun kendi talebi var, o talebin yasalar çerçevesinde tensikat tefhim etmek yani vatandaşın talebini yasal garanti altına alarak bu süreçte ayrımsız hamle atmasını kâm ediyorduk. Amma bu salonda yine gördük; bizim dışımızda, bizim inancımızı tarif etmeye antrparantez ne olduğumuzu bile söylemeye müteharrik sayın vükela oldu” dedi.’CEMEVLERİNİN İBADETHANE YERINE TANINMASINI KÂM EDİYORUZ’Arslan, Alevilerin talebini komisyonda dile getirerek, “İbadethanemiz olan cemevinin ibadethane statüsü kazanılmadığı sürece, cemevinin tapınak olarak yasal düzenleme getirilmediği sürece; bu teklifin Alevi toplumu üzere keder, dağ ayrımsız olay olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Cemevlerinin aynı cami üzere, kilise kabil, havra gibi, değişik ibadethaneler kabilinden tanımlanmasını ve kanuncu garanti altına alınmasını dilek ediyoruz. O yüzden bu teklifin komisyondan çekilmesini murat ediyoruz” ifadelerini kullandı.Alevi Evkaf Federasyonu Umumi Başkanı Haydar Kalımlı Doğan de, 2016 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) cemevleri ile ilişkin verdiği kararı hatırlatarak, “Şişman Daire’nin vermiş olduğu değişmeyen, burada diyor ki, ‘Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir.’ Çok celi ve kesin tıpkı şekilde orada mevdu. Dolayısıyla, cemevlerinin talepleri zindelik parası yahut akarsu parası değil” değerlendirmesinde bulundu.Alevi Federasyonu Umumi Başkanı Çap Fırat, “Cemevlerinin tapınak olmasını istek ediyoruz. Alevilerin talebi; bizim biricik istediğimiz, cemevlerinin tapınak olması. Eş ele ele verin bu meseleyi çözülmesini yardımcı olun” dedi.’KENDİ PERSONELİ, KADROLARI OLACAK’Ekin ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, cemevleri ile ilgili düzenlemeler karşı konuştu. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından bahseden Icra Vekili Yardımcısı Alpaslan, “TİKA gibi, Yurtdışı Türkler kabilinden, Izleme Başkanlığı üzere umum müdür statüsünde tıpkı reislik olacak. Bu başkanlığın içeresinde zat personeli kadroları olacak” açıklamasında bulundu.MOTORLU AÇKI TİCARETİ YAPANLARA TEMİNAT ZORUNLULUĞU GELİYORTeklifle; Hazine ve Maliye Bakanlığına, motorlu açacak ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin öğrenim güvenliğini tedarik etmek için, 30 milyon Türk lirasına kadar teminat kabul etme, uygulamaya ilişkin usul ve esasları tayin üstüne izin veriliyor. Garanti ödeme zorunluluğu getirilen motorlu açar ticareti ile iştigal fail mükelleflerin maksut teminatı vermemesi yerinde bu mükellefler için aynı önceki adisyon dönemine ilişik brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel yolsuzluk cezası kesilecek.Komisyonda akseptans edilen teklifle; Davalarda hükmedilen ödence için idarelerin bütçelerinde hususi behre ayrılacak.Merkezi idare bütçesine karışma idarelerin bütçelerinde anamal giderleri üzere öngörülen ödeneklerinin yüzde üçü, şehremaneti ve el özel idareleri ile ilişkin idareleri üzere en üst mukannen bütçe gelirleri toplamının, başka idareler için en son kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının yer az yüzde üçü oranında bütçelerinde nasip ayrılacak.CEMEVLERİNİN AYDINLATMA ve AKARSU  GİDERLERİ FIREZ VE TURİZM BAKANLIĞINCA KARŞILANACAKTeklifle, cemevlerine yönelik bakir düzenlemer öngörülüyor. Bu çerçevede; bayındırlık planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile muhtemel ihtiyaçları göz önünde tutularak ister cemevi yerleri ayrılacak. İl ve ilçelerde yerel yönetim amirinin izni darılmak ve bayındırlık mevzuatına uzlaşmak amacıyla cemevi yapılabilecek. Cemevi yeri ümran mevzuatına çap yerine başka maksatlara tahsis edilemeyecek. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir kaymakamlık belediyeleri gerektiğinde, Alevi-Bektaşi kültürü ve erkan hizmetlerinin yürütüldüğü cemevlerinin yapım, hizmet ve onarımını gerçekleştirebilecek, malzeme desteği sağlayabilecek. İl hususi idareleri, memleket sınırları süresince mabetler, hars ve tabiat varlıkları, tarihi nesiç ve kent tarihi itibarıyla önem taşıyan mekanlar ile cemevlerinin yapım, hizmet ve onarımını gerçekleştirebilecek.Cemevlerinin neşelilik ve akarsu faturaları mehabet vasıtasıyla ödenecek. Buna göre; uray ve sınırlı kuruluşlar yoluyla sunulan indirimli veya ücretsiz içmece ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine bile tanınacak. Cemevlerinin tavzih giderleri Ekin ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak.Teklifle; Kamu Görevlileri Sendikaları ve Dolgun Inikat Kanununa arızi ayrımsız husus ekleniyor. Bu kapsamda; konusu yanlışlık oluşum etmemek ve mukannen aynı yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla içtimai dara tazminatı ödendiği belirleme edilen el özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve merbut kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinin çıkışlı yahut memur olan sorumlular için yapılan ödemeler nedeniyle idari yahut mali enstantane ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak.Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemlerin, kapsamı genişletiliyor. Aranjman ile Kamu İhale Yerleşmiş kararları sonucunda referans sahibinin mecmu iddiaları bakımından doğruca bulunması yerinde bile denk alışveriş ilkesi gözetilerek müracaat bedelinin reddetme edilebilmesine imkan sağlanıyor.İFM’DEKİ KURUMLARA YENİ TEVİK İMKANIÜlke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi, kazançlı büyümeye yardım sağlanması, ülkeye döviz girdisi sağlanarak hesaplı istikrarın korunması ve istihdam imkanlarının artırılması üzere bakir tıpkı teşvik getiriliyor. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, elçi belgesi alarak İstanbul Mal Merkezi (İFM) Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, hele bu neşelilik kapsamında yetersiz dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin güçlükle dışında satmalarından veya daraç dışında gerçekleşen mülk hava satımlarına tavassut etmelerinden sağladıkları kazancın yüzdelik 50’si gurur kazancından indirilecek. Bu indirimden yararlanılabilmesi amacıyla kazancın elde edildiği hesap dönemine ait almanak kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye aktarma edilmiş olması, vasıtalık faaliyetine ilgili malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’dahi olmaması şartı aranacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı sıfıra büyüklüğünde indirmeye veya ayrımsız katına kadar artırmaya yetkili olacak.TMSF’NİN KAYYIM ATADIĞI ŞİRKETLERE DÜZENLEMEKomisyonda kabul edilen teklifle; TMSF’nin kayyım atandığı şirketler ile ilişik düzenlemeler yapılıyor. Bu kapsamda; Kanunuesasi Mahkemesince tahrip edilen ‘Olağanüstü Çözme Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Için Yasa Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dayalı Yasa’un ‘danışıklı ahit işlemleri’ başlıklı maddesi, yasa boşluğunun giderilmesi üzere yeniden düzenleniyor.Buna göre, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun şirket yönetimi üzere kayyım tayinini düzenleyen maddesi mucibince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım kendisine atandığı şirketlerde, soruşturmanın başladığı tarihten 19 Orak Ayı 2018’e kadar paydaşlık pay ve haklarına ilişkin yerine ortaklık ortakları marifetiyle mamul devir ve temlik işlemleri, Fon Müesses’nca muvazaalı kabul edilmesi halinde batıl sayılacak ve Kaynak’un talebi üzerine ticaret sicilinden terkin edilecek. Asılsız ad işlemine cebin; ilgililerce, tebliğden itibaren 1 kamer zarfında ortaklık merkezinin bulunduğu yer esas tecim mahkemesinde sevgili açılabilecek.LİMANLARIN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN KONU METİNDEN ÇIKARILDIGörüşmelerde; SELIM Parti’li encümen üyelerinin imzası ile verilen takrir kabul edildi. Takrir ile limanların 49 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin yön teklif metinden çıkarıldı.MADEN KAZASI İLE İLGİLİ HUSUS İHDASI TEKLİFE EKLENDİKomisyonda teklife; AK Fırka’li milletvekillerinin önergesi ile eroin kazaları ile ilgili madde ihdası yapıldı. Bartın’de 41 kişinin hayatını kaybettiği eroin kazasının peşi sıra Reisicumhur Erdoğan vasıtasıyla açıklanan ve maden kazasında hayatını kaybeden beyaz zehir işçisi yakınlarına destek paketi teklife eklendi.

Bu çerçevede; teklife eklenen yıpranmamış bire bir maddeyle; İş kazası sonucu ölen eroin işçisinin umumi esenlik sigortası primi karışma primlere ilgilendiren değme nev borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden maden işçisi yakınlarına aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ait primlerin az kısmı Hazne ve Maliye Bakanlığı marifetiyle ödenecek. Ölen eroin işçisinin esas ve babasına maaş bağlanacak. Hak sahipleri murat ettikleri takdirde ölen beyaz zehir işçisinin eşi çocuğu yahut kardeşi kamu çekicilik ve kuruluşlarında daima işçi kadrosunda istihdam edilecek.

Share: